Ελληνικά
English
Русский

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 

                                                            ΜΠΕΝΤΟΡΑ  ΑΕ

           
 

        ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-ΕΤΟΣ 16ο(1,1,2012-31,12,2012)

 

ΜΑΕ 36769/62/Β/96/236

   
                   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

      ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

      ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ

ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

 

ΑΞΙΑ

 

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

ΑΞΙΑ

 

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ

 

      ΧΡΗΣΗΣ 2012

        ΧΡΗΣΗΣ 2011

 

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ

     

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΣ

         

 

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

   

1.Εξοδα ιδρύσεως & πρ.εγκατ/σεως

2.606,32

2.606,32

0,00

2.606,32

2.606,32

0,00

Ι.. Κεφάλαιο Μετοχικό

   

4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σεως

9.566.282,46

9.659,27

9.556.623,19

8.206.340,38

9.659,27

8.196.681,11

(30.020 ΟΝΟΜ.MET x 29,50 ΕΥΡΟ ΕΚΑΣΤΗ)

   
 

9.568.888,78

12.265,59

9.556.623,19

8.208.946,70

12.265,59

8.196.681,11

Ι. Καταβλημένο

885.590,00

885.590,00

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

         

 

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής

   

II.Ενσώματες ακινητ/σεις

         

 

2.Διαφ.από αναπρ/γή λοιπων περ.στοιχειων

0,00

0,00

1.Γήπεδα - Οικόπεδα

7.936.671,01

 

7.936.671,01

7.936.671,01

 

7.936.671,01

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

   

3.Κτίρια & τεχν.έργα

3.960.697,08

0,00

3.960.697,08

490.577,80

0,00

490.577,80

1,Τακτικό αποθεματικό

28.859,46

28.859,46

4.Μηχανήματα

51.997,47

 

51.997,47

51.997,47

 

51.997,47

5,Αφορολόγητο αποθεμ.ειδ.διατ.νόμων

757.996,42

757.996,42

5.Μεταφορικά μέσα

18.628,89

1.390,06

17.238,83

18.628,89

1.390,06

17.238,83

 

786.855,88

786.855,88

6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός

344.459,18

57.698,82

286.760,36

343.784,07

57.698,82

286.085,25

V.Αποτελέσματα εις νέο

   

7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

   

0,00

3.470.119,28

 

3.470.119,28

Υπόλοιπο κερδών  εις νέο

4.616,33

4.616,33

 

12.312.453,63

59.088,88

12.253.364,75

12.311.778,52

59.088,88

12.252.689,64

Υπόλοιπο ζημιών  εις νέο

-1.973.521,67

-1.874.066,15

ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακροπ/σμες απαιτήσεις

         

 

 

-1.968.905,34

-1.869.449,82

7.Λοιπές μακροπρ/σμες απιτήσεις

 

 

8.101,93

 

 

6.360,35

VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

   

Σύνολο παγίου ενεργητικου(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

 

 

21.818.089,87

 

 

20.455.731,10

1.Καταθέσεις μετόχων

0,00

0,00

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

         

 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+ΑVI)

-296.459,46

-197.003,94

1.Αποθέματα

         

 

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔ & ΕΞΟΔΑ

   

1.Εμπορεύματα

   

0,00

   

0,00

2. Λοιπές προβλέψεις

0,00

0,00

2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή

   

100.302,50

   

100.302,50

Σύνολο προβλέψεων

0,00

0,00

3.Παραγωγή σε εξέλιξη

   

1.174.137,17

   

1.174.137,17

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   

4.Α & Β Υλες

   

0,00

   

0,00

     

5.Προκ/λες για αγορές αποθεμάτων

 

 

11.156,22

 

 

11.156,22

Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   
     

1.285.595,89

   

1.285.595,89

2.Δάνεια τραπεζών

26.303.713,36

22.070.310,28

ΙΙ.Απαιτήσεις

         

 

8.Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις

15.200,00

13.100,00

1.Πελάτες

   

448.762,85

   

448.762,85

 

26.318.913,36

22.083.410,28

3α.Επιταγές εισπρακτέες

   

0,00

   

0,00

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

3β.Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)

   

83.320,33

   

83.320,33

1.Προμηθευτές

697.810,92

684.060,97

7.Απαιτήσεις κατά οργάνων δκσεως

   

0,00

   

0,00

2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές

193.040,75

194.040,75

11. Χρεώστες διάφοροι

   

3.967.810,66

   

793.113,26

2Α.Επιτ.πληρωτέες

223.639,46

223.639,46

     

4.499.893,84

   

1.325.196,44

3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων

0,00

0,00

ΙV.Διαθέσιμα

   

 

   

 

4.Προκ/λες πελατών

195.703,55

196.738,21

1. Ταμείο

   

4.180,01

   

415.378,17

5.Υποχρεώσεις από φόρους

222.025,71

218.162,47

2 Καταθέσεις όψεως

   

3.666,79

   

138,29

6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί

55.827,44

56.338,50

     

7.846,80

   

415.516,46

11.Πιστωτές διάφοροι

483,09

20.868,41

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

   

5.793.336,53

   

3.026.308,79

 

1.588.530,92

1.593.848,77

Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

         

 

Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)

27.907.444,28

23.677.259,05

1. Εξοδα επομένων χρήσεων

   

105,00

   

105,00

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

   

2.'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

   

0,00

   

0,00

1.Εσοδα επομένων χρήσεων

0,00

0,00

     

105,00

   

105,00

2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

546,58

1.889,78

           

 

     
           

 

 

546,58

1.889,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)

   

27.611.531,40

   

23.482.144,89

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ+Ε)

27.611.531,40

23.482.144,89

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 31/12/04 ΜΕ ΤΟ Ν.2065/92

       

 

     
             

 

0,00

0,00

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ"

       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

   

                                                31/12/2012

 

       

 

     

1.Αποτ/τα εκμετ/σεως

         

 

     

Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)

   

22.557,25

   

4.498,50

Καθαρά αποτ/τα(ζημία) χρήσεως

-99.455,52

-342.294,31

Μείον: Κόστος πωλήσεων

   

-16.638,80

   

0,00

Διαφ.φορολ.ελεγχου προηγ.χρήσεων

   

Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως

   

5.918,45

   

4.498,50

  -Υπόλ.αποτ/των προηγ.χρ.

-1.874.066,15

-1.531.771,84

Πλέον: Αλλα εσοδα εκμετ/σεως

   

20.250,00

   

51.629,35

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

-1.973.521,67

-1.874.066,15

ΣΥΝΟΛΟ

   

26.168,45

   

56.127,85

ΜΕΙΟΝ: Φ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

0,00

0,00

Μείον: 1. Εξοδα Δκής Λειτουργίας

 

101.806,58

   

310.309,67

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

-1.973.521,67

-1.874.066,15

          3. Εξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

 

0,00

101.806,58

 

1.405,00

311.714,67

     

Μερικά αποτ/τα (ζημία) εκμετ/σεως

   

-75.638,13

   

-255.586,82

     

ΜΕΙΟΝ:

         

 

     

        1.Κέρδη πωλ.συμμετ.& χρεογράφων

 

0,00

   

0,00

 

     

  Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

 

-21.380,36

-21.380,36

 

-5.533,63

-5.533,63

     

Ολικά αποτ/τα (ζημία) εκμετ/σεως

   

-97.018,49

   

-261.120,45

     

1.ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

 

0,00

   

0,00

 

     

                Εκτακτα κέρδη

 

964,26

   

3.900,80

 

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

   

              Μείον:

         

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

0,00

             1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα

 

-3.401,29

   

-85.074,66

 

 

0,00

0,00

             2.Εκτακτες ζημίες

 

0,00

   

0,00

 

ΚΕΡΔΗ ΕΙΣ ΝΈΟ

0,00

0,00

             3.Έξοδα προηγ.χρήσεων

 

0,00

-2.437,03

 

0,00

-81.173,86

     

ΟΡΓΑΝΙΚΑ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ζημία)

   

-99.455,52

   

-342.294,31

 

0,00

0,00

ΜΕΙΟΝ:

         

 

     

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

 

0,00

   

0,00

 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 30/4/2013

   

   Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο Λειτ.Κόστος

 

0,00

0,00

 

0,00

0,00

     

KΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ(ΖΗΜΙΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

   

-99.455,52

   

-342.294,31

     
                   

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

   

      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

     ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

   

                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

   

    ΣΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ

   

                               ΑΔΤ  ΑΙ 184986

   

           ΑΔΤ ΑΕ691229

   

     ΑΔΤ   Π  411938

   
             

      ΑΡ.ΑΔ. Α' 2945

   

 
Bendora:Αδριανουπόλεως 24 , 551 33, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
T. 2310 455450, F. 2310 488455, E. info@bendora.gr


active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης